INFO - SCHOOLRAAD
 
Wij, leden van de schoolraad, hebben als opdracht om te participeren aan het onderwijsbeleid van de Gemeentelijke Basisschool "De Boomhut" te Mal - Tongeren. Wij zijn samengesteld uit drie geledingen: een vertegenwoordiging van de ouders (Dhr. Johan Bruninx en Dhr. Kris Jans), een vertegenwoordiging van het personeel (Mevr. Daniel Claes en Mevr.Andrea Vansimpsen)  en een vertegenwoordiging van de lokale gemeenschap (Mevr. Reinhilde Vannitsen en Erard Mouha).

 

Participeren aan het onderwijsbeleid:

 

Participeren is deelnemen, meedoen, meedenken, samenwerken, informeren, adviseren, overleggen, communiceren.

 

Adviseren (Facultatief advies):

 

Wij kunnen  aan het schoolbestuur uit eigen beweging een schriftelijk advies uitbrengen over alle aangelegenheden die het personeel, de leerlingen of de ouders aanbelangen.

 

Wij kunnen aan de directeur uit eigen beweging een schriftelijk advies uitbrengen over de algemene organisatie en werking van de school.
 
voorzitter: Johan Bruninx
secretaris: Daniel Claes
schepen Jos Schouterden
directie: Danny Rome

 

Adviseren (Verplicht advies):

 

Telkens het schoolbestuur een beslissing wil nemen over een van de volgende aangelegenheden, moet het ontwerp van beslissing eerst voor advies aan ons worden voorgelegd:

 

1. De bepaling van het profiel van de directeur;

 

2. Het studieaanbod;

 

3. Het aangaan van samenwerkingsverbanden met andere inrichtende machten en met externe instanties;

 

4. De vaststelling van het nascholingsbeleid;

 

5. Het beleid inzake experimenten en projecten.

 

Overleggen:

 

De inrichtende macht overlegt met ons over:

 

1. Het opstellen of wijzigen van het schoolreglement;

 

2. Het opstellen of wijzigen van de lijst van bijdragen die aan ouders kunnen worden gevraagd, evenals de regeling inzake de afwijkingen die op deze bijdrageregeling worden toegekend;

 

3. Het opstellen of wijzigen schoolwerkplan/project;

 

4. Het opstellen of wijzigen van het beleidscontract dat de samenwerking regelt tussen de school en het CLB;

 

5. Elk ontwerp van beslissing inzake de jaarplanning van extra muros-activiteiten en parascolaire activiteiten;

 

6. Elk ontwerp van beslissing inzake grote  infrastructuurwerken;

 

7. Elk ontwerp van beslissing inzake de vaststelling van de criteria voor de aanwending van lestijden, uren, uren-leraar en punten;

 

8. Elke ontwerp van beslissing inzake het welzijns- en veiligheidsbeleid op school.

 

Informeren en communiceren:

 

Wij hebben een informatie- en inzagerecht ten aanzien van het schoolbestuur en de directeur over die aangelegenheden waarover wij bevoegdheden hebben.

 

Wij communiceren over onze werking, onze standpunten, onze adviezen, onze resultaten van overleg

 

Aanvullende gegevens